Trustpilot

Algemene voorwaarden overeenkomst op afstand

1. Algemene bepalingen

1.1  SLAAPADVIES BV is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 9 en met ondernemingsnummer 0891.010.128 (RPR Gent, afdeling Gent).
E-mail: [email protected]
Tel.: (+32) 9 258 24 00

1.2   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen SLAAPADVIES BV en derden (hierna: ‘koper’) via de website van SLAAPADVIES BV (www.sleepy.be, shop.sleepy.be, www.sleepy.nl, www.sleepy.eu, www.sleepy.fr, www.sleepy.de) gesloten overeenkomsten en op elke overeenkomst op afstand die vervolgens tussen u en SLAAPADVIES BV tot stand komt. 

1.3   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door SLAAPADVIES BV worden bevestigd.

2. Overeenkomst op afstand

2.1

a.  Alle opgaven van prijzen, specificaties, foto’s en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door SLAAPADVIES BV zorgvuldig op de website weergegeven. SLAAPADVIES BV kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. SLAAPADVIES BV is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie.

b.  Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. SLAAPADVIES BV heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door een derde verstrekte informatie.

2.2  Overeenkomsten komen tot stand wanneer SLAAPADVIES BV de geplaatste bestelling bevestigt. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk volgend op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het plaatsen van de bestelling, ontstaat de betalingsverplichting in hoofde van de koper. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.3  Een overeenkomst tussen SLAAPADVIES BV en de klant wordt afgesloten in het Nederlands.

2.4  Orderproces: Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst op afstand met de koper te komen:

  De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;

  De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product kiezen;

  De koper kan vervolgens op “bestellen” klikken om het product in de winkelwagen te plaatsen;

  De koper kan indien, gewenst, op “verder winkelen” klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;

  De koper kan in het winkelwagenscherm vervolgens nogmaals op “bestellen” klikken;

  “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven;

  De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft;

  De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;

  De koper gaat over tot bestelling en erkent zijn betalingsverplichting door op de knop “Afrekenen” te klikken;

  SLAAPADVIES BV bevestigt de koop door het versturen van een orderbevestiging per e-mail.

3. Prijzen

3.1  De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW. De gratis levering is exclusief montage, tenzij anders vermeld. Eventuele prijswijzigingen, typ- en/of drukfouten voorbehouden! Wij behouden ons bijgevolg ook het recht om de verkoop te weigeren zonder dat wij hiervoor een reden moeten geven of schadevergoeding verschuldigd zijn.

3.2  In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze website dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden SLAAPADVIES BV op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

3.3  Indien op vraag van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de levertermijn en / of – plaats en/of – omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt aan SLAAPADVIES BV, verwerft SLAAPADVIES BV het recht de gemaakte extra kosten aan de koper in rekening te brengen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

4. Levering

4.1  Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief en niet bindend, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. 

4.2  De levering van de goederen dient te geburen binnen de 30 dagen na de bestelling op de website tenzij de klant heeft ingestemd met een andere levertermijn. Bij een overschrijding van de aangekondigde levertermijn zal SLAAPADVIES BV de klant op de hoogte stellen en heeft de klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en een terugbetaling te verkrijgen.

4.3  indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt SLAAPADVIES BV de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert SLAAPADVIES BV de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

4.4  In de winkelwagen krijgt de koper voor elk afzonderlijk product een geschatte levertermijn te zien. De volledige bestelling zal pas worden verzonden als alle producten klaar zijn om te verzenden. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden op uitdrukkelijke vraag van de koper.

5. Bezorging

5.1  De koper dient zijn adresgegevens in de bevestigingse-mail op juistheid te controleren. De koper is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk binnen de 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan SLAAPADVIES BV. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon, zullen worden doorgerekend aan de koper.

5.2  Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Vlaanderen, tenzij het een klein pakket is dat met een koerierdienst verstuurd kan worden. Onder klein verstaan wij een maximaal gewicht van 20 kg en een maximale afmeting van 100 lengte x 50 breedte x 50 hoogte (in cm). SLAAPADVIES BV oordeelt zelf altijd over de wijze waarop de koper zijn bestelling bezorgd wordt. Indien we kiezen voor een externe transporteur brengen zij de goederen tot aan de drempel van de voordeur.

5.3  SLAAPADVIES BV bezorgt bestellingen op de met de koper overeengekomen bezorgdatum. Bezorging vindt plaats op het door de koper opgegeven adres. Indien er geen plaats van levering werd overeengekomen, dan geschiedt de levering op het adres van de koper. Kleingoed als dekbedden, kussens, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst thuis bij de koper bezorgd.

5.4  Indien de koper op het met SLAAPADVIES BV overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is SLAAPADVIES BV gemachtigd om de koper voor een volgende levering, bezorgkosten in rekening te brengen. Indien de pakketdienst bij de eerste poging de koper niet thuis treft, wordt de volgende dag kosteloos nogmaals een poging gedaan.

5.5  De koper dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan het artikel en/of de koper zijn eigendommen te voorkomen. Dit inclusief muren en laaghangende armaturen, zodat onze aangestelden vlot de goederen op de plaats van de bestemming kunnen brengen en eventueel monteren. De koper is eveneens verantwoordelijk na te gaan of er voldoende ruimte aanwezig is om de artikelen op een verantwoorde manier binnen te krijgen. Onder verantwoorde manier wordt verstaan: een manier waarop de veiligheid van onze aangestelden op geen enkel moment in het gedrang komt.

5.6  Door middel van ondertekening van de leverbon tekent de koper voor een correcte en volledige aflevering. Indien de koper zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.

5.7  Vanaf het moment van de levering of afhaling van de goederen draagt de koper alle risico’s m.b.t. de verkochte goederen.

5.8  Bij het uitblijven van betaling op het moment van de levering of afhaling is het voor SLAAPADVIES BV mogelijk om niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voor zover SLAAPADVIES BV niet overgaat tot levering is de koper gehouden aan SLAAPADVIES BV de kosten van transport en een bedrag van 49 euro per dag, of gedeelte van de dag, totdat levering plaatsvindt te voldoen. Deze kosten zijn ter vergoeding van de kosten die SLAAPADVIES BVB maakt voor opslag van de zaak/zaken.

5.9  Wanneer de koper weigert de hem aangeboden correcte en onbeschadigde goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor de rekening van de koper.

5.10  De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de koper op de dag van de levering, behalve in geval van een duidelijk omschreven en gedetailleerde klacht die aan SLAAPADVIES BV per aangetekende brief moet bekendgemaakt worden binnen de 7 werkdagen op het adres van de maatschappelijke zetel, Nederzwijnaarde 2 te 9052 Zwijnaarde. De koper kan een klacht niet inroepen om de betaling van de facturen of van de verkoopbonnen op te schorten of uit te stellen. Indien een klacht na thuisbezoek bij de koper, na grondig onderzoek en eventueel overleg met de leverancier ongegrond blijkt, kan SLAAPADVIES BV hiervoor een kost van 70 euro per factuur aanrekenen aan de koper.

5.11  Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren, noch kleurafwijkingen van materialen en foto’s op de website. Indien de koper zelf door SLAAPADVIES BV geleverde zaken monteert, dient de koper zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de koper, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.

5.12  Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens de handelsgebruiken algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een koper het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

6. Betaling

6.1  Betaling door de koper geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving Mollie, ook betalingen via overschrijving verlopen via deze betalingsomgeving. In uitzonderlijke gevallen kan het aankoopbedrag bij aflevering worden voldaan per pin of contante betaling, doch enkel met uitdrukkelijke toestemming van SLAAPADVIES BV. We aanvaarden enkel contante betaling indien de totale waarde van de bestellingen per adres niet hoger zijn dan 2999 euro. SLAAPADVIES BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

6.2  Wanneer het internetorder, telefonische order of emailorder door SLAAPADVIES BV bevestigt is gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.

6.3  Bij niet of laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd. Bent u consument, dan past SLAAPADVIES BV hiervoor de wettelijke interestvoet toe. Bent u een onderneming, dan past SLAAPADVIES BV de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven is de koper ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gebleven factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en met een minimum van 25 euro, onverminderd het recht van SLAAPADVIES BV om meerdere schade en nadelen te bewijzen. Bent u een consument, dan zijn dezelfde verwijlintresten en schadebeding van toepassing bij laattijdige (terug)betaling door SLAAPADVIES BV.  

6.4  Bij een niet tijdige betaling door de koper is SLAAPADVIES BV van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

6.5  De eigendom van door SLAAPADVIES BV reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan SLAAPADVIES BV is verschuldigd, aan SLAAPADVIES BV heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering, ook in geval van verandering of incorporatie in andere goederen. Tot de volledige betaling van de prijs is het voor de koper verboden de goederen aan een derde te verkopen of deze goederen in pand te geven.

6.6  Indien u kiest voor betaling bij levering behouden wij ons het recht voor om een voorschot van 30% te vragen. 

7. Garanties (enkel voor consumenten)

7.1  SLAAPADVIES BV garandeert dat de door SLAAPADVIES BV geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door de koper gekochte product bij aankomst zichtbare gebreken vertonen, meld dit dan alstublieft overeenkomstig artikel 7.4 van deze algemene voorwaarden.

7.2  Al de producten uit het assortiment van SLAAPADVIES BV worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten. Deze kan u nalezen in paragraaf 7.5. Indien U aanspraak wenst te maken op de garantie, dient U dit  bij voorkeur schriftelijk aan SLAAPADVIES BV te laten weten. Wij vragen u om uw bestelbon en foto’s toe te voegen. De waarborg geldt enkel en alleen bij normaal gebruik. De waarborg slaat enkel en alleen op fabricatiefouten. De waarborg is degressief, en komt alleen de eerste 2 jaar in aanmerking voor een volledige garantie op fabricatiefouten.

7.3  Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:

a.Ten aanzien van normale slijtage.

b.Indien er geen aankoopbewijs kan worden voorgelegd

c.Bij onoordeelkundig gebruik.

d.Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.

e.Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).

f.In geval het gebrek het gevolg is van herstel- of andere werkzaamheden uitgevoerd door derden, zonder voorafgaande toestemming van SLAAPADVIES BV.

g.Een verkeerde behandeling of verkeerd gebruik van de matras of bodem. Bij gebruik van een lattenbodem mag de spatie tussen de latten van een lattenbodem slechts 2,5cm zijn en moet deze in perfecte staat zijn. Een spiraalbodem mag geen metaalvermoeidheid hebben door ouderdom. Een boxspring mag geen verzakking vertonen.

h.Slijtage of verkleuring van bekledingstijken en garens.

i.Alle vervormingen die het gevolg zijn van verkeerde behandeling of fout gebruik, opzettelijke beschadigingen, abnormale verschijnselen van vochtigheid of warmte, schimmel en andere vervuilingen zoals urine, bloed, …

j.Om de levensduur van uw matras te verlengen worden volgende gebruiksadviezen best opgevolgd :

• Draai regelmatig (minstens om de maand) de matras ondersteboven en ook van voet- naar hoofdeinde.

• Matrassen met zomer-winterzijde en viscoschuim enkel hoofd- en voeteinde draaien.

• Zorg voor een goede ventilatie.

• Leg de matras steeds op een nieuwe en goed ondersteunende matrasdrager.

• Zorg regelmatig voor verluchting, maar stel de matras niet bloot aan direct zonlicht.

• Bescherm uw matras d.m.v. een matrasbeschermer.

• Verlucht of was ook regelmatig uw matrasbeschermer.

• Voor de matras met afritsbare hoes: onderhoud strikt volgens innaai-etiket.

• Om het productieproces te verbeteren wordt de hoes beperkt aan de kern bevestigd. Bij de eerste maal ontritsen mag u de hoes voorzichtig lostrekken van de kern, dit heeft geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van uw matras.

k.  Toleranties
De opgegeven maten zijn indicatief. De overeenkomstige werkelijke productiematen kunnen afwijken, zowel in de lengte ais in de breedte.
Matrassen: lengte: ± 2 cm en breedte: ± 1 cm

l.Bij het verwijderen van het waarborgetiket vervalt elke garantie.

m. De matras kan na verloop van tijd tot 15% aan hoogte of 20% aan stramheid verliezen. Door gebruik kunnen doorstikkingsmaterialen in de matrasbekleding tot 65% van hun aanvangsdikte blijvend worden samengedrukt. Vanzelfsprekend vallen deze normale evoluties niet onder de garantie. Voor de zichtbare gebreken die bij de ontvangst van uw matras of bodem werden vastgesteld, kan achteraf geen garantie meer verleend worden wanner dit niet binnen de in artikel 7.4 voorziene termijn gemeld werd.

n. Slijtage en verkleuring van matrastijken en garens komen niet in aanmerking voor garantie.

o. Het persoonlijk aanvoelen van ligcomfort valt niet onder fabrieksgarantie.

7.4  De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of SLAAPADVIES BV de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden SLAAPADVIES BV terstond, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na vaststelling, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt SLAAPADVIES BV geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

7.5  SLAAPADVIES BV geeft u de volgende waarborg tegen verborgen gebreken die bestaan op het moment van de aankoop: de wettelijke garantietermijn bedraagt 2 jaar. Deze garantie gaat in bij levering.

7.6  Tijdens de eerste weken van gebruik kan een lichte verzakking worden vastgesteld. Dit is de normale setting van de afdekmaterialen. Dit is volledig normaal. Gewoon even de matras opschudden is voldoende. Goederen dienen onmiddellijk gecontroleerd te worden op transportschade, het in ontvangst nemen van de bestelling geldt als goedkeuring.

8. Herroeping (enkel voor consumenten)

8.1.  De koper heeft vanaf de datum van bestelling tot en met 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’ .Alle herroepingen gebeuren bij voorkeur schriftelijk aan Slaapadvies BV. Een modelformulier vindt u hier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf.
U dient in geval van herroeping in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. In geval van herroeping dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan SLAAPADVIES BV te worden geretourneerd. 

8.2  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Indien de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden, kunnen de goederen door de bezorgdienst van SLAAPADVIES BV opgehaald worden. In dat geval komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op maximum 149 euro (incl. BTW).
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen (niet limitatief: de terugbezorgde goederen niet compleet of niet in de originele staat zijn, de artikelen gebruikt, vuil of beschadigd zijn,…).

9. Overmacht / Niet toerekenbare tekortkoming
9.1  Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor SLAAPADVIES BV niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft SLAAPADVIES BV het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

9.2  Als overmacht zal gelden, elke omstandigheid buiten toedoen van SLAAPADVIES BV, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, belemmering of vertraging in / van het transport van materialen of te leveren zaken, het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van SLAAPADVIES BV en in het algemeen alle andere gebeurtenissen buiten de controle van SLAAPADVIES BV. 

10. Privacy Statement

10.1  Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacy statement van SLAAPADVIES BV van toepassing, waarvan de koper verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden. De privacyverklaring van SLAAPADVIES BV is ten alle tijden te raadplegen op www.sleepy.be of shop.sleepy.be en verkrijgbaar op de zetel van SLAAPADVIES BV.

10.2  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. SLAAPADVIES BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij SLAAPADVIES BV geen cookies ontvangt. Meer informatie over ons cookiebeleid kan u vinden op www.sleepy.be/cookies en shop.sleepy.be/cookies. 

11. Klachten en Reparaties

11.1  SLAAPADVIES BV streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht aan ons bezorgen. Dit kan telefonisch op +32 9 258 24 00. Dit kan ook per e-mail op [email protected] of per post opsturen naar ons postadres (SLAAPADVIES BV, Nederzwijnaarde 2, bus 28, 9052 Zwijnaarde). Indien de koper na ingebruikname bij een defect Slaapadvies BVBA wil vragen om herstel van het artikel, bepaalt SLAAPADVIES BV op welke wijze dit eventueel zal geschieden.

11.2  De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met SLAAPADVIES BV. Herstel geschiedt door middel van een bezoek door iemand uit ons montage team of door onze servicedienst. Het is mogelijk dat SLAAPADVIES BV het artikel eerst laat ophalen door de SLAAPADVIES BV bezorgdienst, om vervolgens tot een herstelling over te gaan.

11.3  Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van SLAAPADVIES BV. Buiten de garantieperiode worden er kosten door SLAAPADVIES BV aan de koper doorgerekend.

11.4  Een klacht indienen in verband met de webshop kan ook bij BeCommerce, aangezien wij de BeCommerce-gedragscode onderschrijven. Deze kan u melden via volgende link https://www.becommerce.be/klachtenformulier-webshops. In het uiterste geval kan u ook beroep doen op de BeCommerce geschillencommissie.

11.5  SLAAPADVIES BV biedt ten allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

12 Aansprakelijkheid

12.1  SLAAPADVIES BV is nooit aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs – en / of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door SLAAPADVIES BV verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grove fout in hoofde van SLAAPADVIES BV.

12.2.  Ten aanzien van professionele klanten zal SLAAPADVIES BV nooit gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen SLAAPADVIES BV en de professionele klant.

12.3.  Indien en voor zover SLAAPADVIES BV zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

12.4. Geleden schade dient ons per aangetekend schrijven naar onze maatschappelijke zetel; Nederzwijnaarde 2, bus 28 te 9052 Zwijnaarde binnen een termijn van 3 werkdagen na het ontstaan van de schade meegedeeld te worden.

13. Geschillen

13.1  Wij informeren u over het bestaan van het Online Dispute Resolution (ODR)-platform en de mogelijkheid  om van dit platform gebruik te maken voor de beslechting van geschillen voortvloeiend uit e-commerce: https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

13.2.  Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing Alle betwisten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

14.Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SLAAPADVIES BV en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Inhoud winkelmandje aan het ophalen